HB Label

HB Label

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Životní prostředí

ODBORNĚ VÁM PORADÍME OHLEDNĚ LEGISLATIVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÁ JE SPECIÁLNĚ V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY A EU VELMI ROZSÁHLÁ A KOMPLIKOVANÁ. POMŮŽEME VÁM I S TĚMITO POVINNOSTMI:

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

 • vedení průběžné evidence odpadů
 • podání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady do systému odpadů
 • ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v ISPOP
 • zpracování identifikačních listů nebezpečných odpadů (ILNO)
 • štítky ke značení shromažďovacích prostředků
 • značení odpadů, vypracování Identifikačního listu nebezpečného odpadu
 • zpracování provozních řádů a žádostí
 • posouzení nebezpečných vlastností odpadů

 

OCHRANA VOD

 • výpočet znečištění a poplatků
 • hlášení do systému ISPOP
 • zpracování havarijních plánů na ochranu vod a provozních řádů (ČOV, ORL, kanalizační)
 • provozní řády (pro zacházení s nebezpečnými látkami atd.)

 

OCHRANA OVZDUŠÍ

 • kvalifikace zdrojů znečišťování ovzduší (ZZO)
 • zpracování provozních řádů
 • provozní evidence o stálých a proměnných údajích o stacionárním zdroji znečištění
 • roční bilance těkavých organických látek (TOC)
 • zpracování souhrnné provozní evidence včetně výpočtu poplatků a poplatkového hlášení do systému ISPOP

 

NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI A SMĚSMI

 • zpracování přehledu chemických látek
 • zpracování písemných pravidel a projednání s KHS
 • zpracování provozních řádů skladů chemických látek

 

EKOLOGICKÁ ÚJMA

 • zpracování Základního hodnocení rizika ekologické újmy

 

PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

 • posouzení objektu a zpracování protokolu o nezařazení nebo návrhu na zařazení objektu do skupiny A nebo B
 • zpracování Vnitřního havarijního plánu objektu nebo Bezpečnostního plánu

 

NAKLÁDÁNÍ S OBALY

 • zpracování žádosti o zápis do Seznamu osob
 • vyhotovení ročního výkazu o obalech nebo čtvrtletního výkazu o obalech zasílaného AOS nebo MŽP

 

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ

 • ohlašování úniků a přenosů znečišťujících látek prostřednictvím ISPOP

 

ŠKOLENÍ

 • požadavky právních předpisů z oblasti ochrany životního prostředí

 

Vyplňte náš formulář, napište nám na mail nebo nám kdykoliv zavolejte

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů