HB Label

HB Label

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMŮ KVALITY, ENERGETIKY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMŮ MANAGEMENTU

CO JE TO ISO?

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizace) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodních elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY ISO 9001

ČSN EN ISO 9001:2016 je mezinárodní norma zaměřená na řízení kvality, jenž může být aplikovaná v jakékoliv organizaci, ve všech oblastech výroby nebo služeb.

Cílem je:

 • správné nastavení procesů v rámci celé společnosti, a všech činností,
 • jasná a přehledná struktura společnosti – struktura řízení napříč všemi úrovněmi (management, výkonní či výrobní pracovníci),
 • deklarace kvality produktů a služeb – ISO certifikace 9001 je důkazem, že Vaše firemní procesy fungují správně a dodržujete všechny kvalitativní normy.

 

Vybudovaný a certifikovaný systém managementu kvality (QMS) podle ISO 9001 je přirozený způsob, kterým organizace plánuje a řídí pracovní proces s cílem zjistit příčiny možných neshod, stanovit opatření k nápravě a sledovat účinnost těchto opatření a tak prokázat svoji důvěryhodnost jako obchodní partner. Je přínosem při řízení organizace a plánovaní zdrojů finančních, lidských, materiálových, ale i při zajišťování vhodného pracovního prostředí, strojů, zařízení a technologie.

 

SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU ISO 14001

Hlavním cílem ČSN EN ISO 14001:2016 mezinárodní normy je podporovat ochranu životního prostředí a prevenci znečišťování v rovnováze se sociálními a ekonomickými potřebami. Společnost, která se rozhodla získat certifikát osvědčující soulad s požadavky této normy, musí vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém environmentálního managementu (EMS) a neustále zlepšovat jeho efektivnost. Tato norma je aplikovatelná na všechny typy organizací, může být použita jak pro služby, tak pro výrobní sektory. Přínosem tohoto systému je výhoda při komunikaci s orgány státní správy, poskytnutí důkazu o šetrnosti k životnímu prostředí, důsledné plnění legislativy a snižování možnosti ekologických nehod, či havárií a finančních postihů z nedodržení povinností.

 

SYSTÉM ŘÍZENÍ OH & S – ISO 45001 (DŘÍVE OHSAS 18001)

Systém řízení OH & S specifikuje požadavky na řízení rizik pro ochranu zdraví a bezpečnost práce. Skutečnost, že disponujete certifikátem ISO 45001 dříve OHSAS 18001, dává Vašim klientům na vědomí, že máte výrazný zájem na ochraně svých pracovníků. Systém řízení Vám umožní kontrolovat Vaše rizika pro ochranu zdraví a bezpečnost práce, zdokonalovat bezpečnost v podniku a vytvářet bezpečné prostředí pro současné pracovníky. Certifikát ISO 45001 dříve OHSAS 18001 Vám pomůže přilákat kvalifikované a tedy i zkušené pracovní síly a zlepší Váš image nejen na trhu práce. ISO 45001 dříve OHSAS 18001 je slučitelná s normami pro systémy managementu ISO 9001 a ISO 14001.

 

SYSTÉM SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ISO 010391

Odpovědné přístupy k podnikání a společnosti jsou jednou z nejdynamičtějších a nejzajímavějších oblastí pro firmy všech velikostí a oborů činností. Ve všech oblastech se dnes prosazují takové principy, jako jsou udržitelný rozvoj, odpovědnost a transparentnost činností firmy, nebo shoda s relevantními mezinárodními standardy a národními právními požadavky.
Společensky odpovědné firmy se chovají tak, aby zohlednily potřeby i dopady svého vnitřního i vnějšího prostředí, aby přispívali k udržitelnému rozvoji, byly transparentní a obecně napomáhaly celkovému zlepšování stavu společnosti i nad rámec svého působení a právních požadavků.

 

Co je základem společenské odpovědnosti organizace?

 • dodržování lidských práv
 • péče o zaměstnance a rovný přístup k nim, tvorba pracovních míst, celoživotní vzdělávání
 • prevence znečištění životního prostředí, využívání obnovitelných zdrojů
 • úspora energií, vody a ostatních zdrojů
 • boj proti korupci, transparentnost
 • kvalita produktů i služeb
 • dodržování právních předpisů v oblasti BOZP, ochrany životního prostředí

 

Proč zvolit ČSN 01 0391?

Společenská odpovědnost může organizaci přinést zlepšení z hlediska řízení rizik, úspor nákladů, vztahů se zákazníky, zaměstnanci a ostatními zainteresovanými stranami včetně veřejnosti nebo místních komunit.

AQAP

AQAP je systém požadavků, které jsou úzce navázány na normu ISO 9001 a jsou doplněné specifickými požadavky NATO. Certifikace podle norem AQAP by měla upřednostňovat dodavatele s tímto osvědčením, neboť je zde záruka, že jejich systém kvality odpovídá požadavkům NATO (produkty obranného určení).

 

Přínosy certifikace AQAP 2110 (ČOS 051622):

 • udržení stávající klientely
 • snadnější získávání státních zakázek pro AČR a ostatní v rámci NATO
 • posílení pozice ve výběrových řízeních
 • jasné definování povinností – pravomocí, odpovědností
 • maximální zjednodušení a zefektivnění dokumentace organizace
 • zavedení procesního řízení
 • zavedení zpětné vazby mezi společností a zákazníkem
 • vybudování korektních zaměstnaneckých vztahů
 • zvýšení kvality produktů (výsledků práce) společnosti
 • efektivní předcházení možným problémům, reklamacím, neshodám
 • zavedení principů řešení vzniklých problémů a procesů kontinuálního zlepšování

 

PROČ SI VYBRAT PRÁVĚ NÁS?

 • 20 letá praxe
 • záruka zavedení efektivního systému
 • zpracování dokumentace odpovídající zaměření podniku
  záruka úspěšné certifikace
 • zkušenost s mnoha českými i mezinárodními certifikačními orgány

 

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU SCC-VAZ 2021

SCC-VAZ 2021 je systém managementu v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí. Je to mezinárodně uznávaný standard. Byl vytvořen v oboru petrochemie pro společnosti, které vstupují jako zhotovitelé staveb nebo poskytovatelé služeb. Stále více firem i v České republice, které nabízejí své služby v zahraničí, a to nejen v Německu, Holandsku, ale i dalších krajinách, jsou konfrontovány v různé podobě s požadavky na systém SCC-VAZ 2021.

Certifikace podle normy SCC-VAZ 2021 deklaruje nadstandardní úroveň bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí ve Vaší firmě.

SCC* – certifikát pro společnosti do 35 zaměstnanců
SCC** – neomezený certifikát pro společnosti s více než 35 zaměstnanci
SCC P – neomezený certifikát pro firmy působící v petrochemickém průmyslu

 

Hlavní kritéria k posouzení systému managementu pro bezpečnost práce, ochrany zdraví a životního prostředí:

 • ochrana zdraví a životního prostředí (SHE), firemní politika a organizace, závazek vedení
 • identifikace a vyhodnocení nebezpečí
 • výběr pracovníků
 • vzdělávání
 • komunikace v oblasti bezpečnosti, zdraví a ochrany životního prostředí
 • pravidla, předpisy, plán bezpečnosti projektu
 • bezpečnostní, zdravotní a environmentální inspekce
 • pracovní lékařská prevence
 • nákup a testování materiálů, zařízení a služeb
 • hlášení, registrace a vyšetřování nehod, skoronehod a nebezpečných situací

Vyplňte náš formulář, napište nám na mail nebo nám kdykoliv zavolejte

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů