HB Label

HB Label

BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA

Bezpečnost práce

EKONOMICKÝ ROZVOJ KAŽDÉ FIRMY JE ZÁVISLÝ NA MNOHA FAKTORECH. JEDNÍM Z FAKTORŮ, KTERÝ ZVYŠUJE KONKURENCESCHOPNOST A TÍM ZVÝŠENÍ EKONOMICKÉHO RŮSTU FIRMY, JE NEUSTÁLE ZLEPŠOVÁNÍ STAVU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.

Změny v současném pracovním světě sebou přinášejí nejen nové pracovní požadavky, ale také ovlivňují funkční požadavky na systém podnikové prevence.

Prevenci – řízení rizik si může zaměstnavatel zajišťovat sám, nebo prostřednictvím svého odborně způsobilého zaměstnance. Další možností je však spolupráce s naší firmou – jako s externím poradcem.

Naše firma Vám nabízí komplexní pomoc v řešení problematiky bezpečnosti práce, která se dá shrnout do následujících oblastí:

 • kontrolní činnost – posouzení stavu BOZP
 • zpracování dokumentace BOZP
 • školení zaměstnanců
 • informace o změnách v legislativě,
 • posuzování technických zařízení – inspekce
 • řešení mimořádných událostí

 

Práce ve výškách

ZAJISTÍME PODMÍNKY PRO OCHRANU OSOB A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI VE VÝŠCE A NAD VOLNOU HLOUBKOU.

Nabídka spolupráce:

 • školení v oblasti práce ve výškách
 • analýza rizik pádu z výšky
 • zajištění záchytných systémů pro stavby
 • konzultace pro zajištění pracovníků
 • zpracování projektové dokumentace záchytných systémů

Požární ochrana

ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY:

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s  vysokým požárním nebezpečím
 • posouzení požárního nebezpečí
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • požární řády
 • požární poplachové směrnice
 • požárně evakuační plány
 • dokumentace zdolávání požárů
 • řád ohlašovny požárů
 • tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních        požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • požární knih

ŠKOLENÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY

 • školení zaměstnanců
 • školení vedoucích zaměstnanců
 • odborná příprava preventivní požární hlídky
 • odborná příprava preventistů požární ochrany

DALŠÍ SLUŽBY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY

 • provádění kontrol ve lhůtě stanovené v organizačním zabezpečení požární ochrany
 • zajištění a dodání bezpečnostních značek
 • zajištění revizí a kontrol věcných prostředků PO
 • zajištění dodání přenosných hasicích přístrojů
 • zajištění revizí a kontrol požárně bezpečnostních zařízení
 • účast při kontrolách státního požárního dozoru HZS

Vyplňte náš formulář, napište nám na mail nebo nám kdykoliv zavolejte

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů