HB Label

HB Label

OCHRANA ZDRAVÍ A PRVNÍ POMOC

KATEGORIZACE PRACÍ

PROVEDEME KATEGORIZACI PRACÍ
Podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců a jejich rizikovosti pro zdraví, zařadíme Vaše práce / činnosti do kategorií (I. – IV.) na základě kritérií, faktorů a limitů pro zařazení prací (prach, chemické látky, hluk, vibrace, neionizující záření, fyzická zátěž, pracovní poloha, zátěž teplem, zátěž chladem, psychická zátěž, zraková zátěž, práce s biologickými činiteli a práce ve zvýšeném tlaku vzduchu), v souladu s platnými právními předpisy.

PRVNÍ POMOC

 • PROVÁDÍME ŠKOLENÍ 1. POMOCI (ODBORNÝMI PRACOVNÍKY):
  prezentace – PRVNÍ POMOC
 • poskytování první pomoci a jiné pomoci v případě vzniku mimořádné události
 • zásady poskytování první pomoci – plán první pomoci, pokyny pro poskytování první pomoci
 • lékárničky – umístění na pracovišti, vybavení, doplňování, kontroly, odpovědné osoby
 • osoby, které organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména zdravotnické
 • záchranné služby, Hasičského záchranného sboru a Policie ČR a organizují evakuaci osob
 • poskytování první pomoci (všeobecné zásady, při bezvědomí, úrazech elektřinou, krvácení, popáleninách, zlomeninách, otravě oxidem uhelnatým, tonutí, zasažení chemickými látkami klasifikovanými jako toxické a vysoce toxické, klasifikované jako žíravé, dráždivé, zdraví škodlivé, látkami, které mohou poškodit plíce, vyvolávající otok plic
 • pomoc při neúrazových život ohrožujících stavech
 • Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce
 • Zákon č. 372/2011 Sb., O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Zákon č. 373/2011 Sb., O specifických službách
 • Zákon č. 205/2015 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 262/2006 Sb., O úrazovém pojištění zaměstnanců a zrušují nebo mění některé další zákony
 • Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAM A SMĚSMI

ZPRACUJEME PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A SMĚSMI
V souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, § 44a Vám vypracujeme písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi.

Vyplňte náš formulář, napište nám na mail nebo nám kdykoliv zavolejte

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů