HB Label

HB Label

KOORDINACE BOZP A TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Koordinace bozp na staveništích

ÚKOLEM KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI JE KOORDINOVAT BEZPEČNOST PRÁCE VÍCE ZHOTOVITELŮ NA JEDNÉ STAVBĚ A TO JAK V ETAPĚ PŘÍPRAVY STAVBY, TAK I PŘI REALIZACI STAVBY. KOORDINÁTORA BOZP URČUJE VŽDY ZADAVATEL STAVBY. TATO POVINNOST NEMŮŽE BÝT PŘENESENA NAPŘ. NA ZHOTOVITELE STAVBY.

PŘÍPRAVNÁ FÁZE STAVBY:

Zadavatel stavby je povinen v přípravné fázi stavby určit koordinátora BOZP, pokud budou na staveništi působit dva a více zhotovitelů.

POVINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP PŘI PŘÍPRAVNÉ FÁZI:

 • v dostatečném časovém předstihu před výběrem zhotovitelů předat zadavateli stavby plán BOZP, předat projektantovi, zhotoviteli, pokud byl již určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích,
 • dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací,
 • poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,
 • zpracovává plán BOZP tak, aby obsahoval přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště.

PLÁN BOZP

Zadavatel stavby je povinen dle § 15, odst. 2, Zákona č. 306/2006 Sb., v platném znění zajistit zpracování plánu BOZP v případě, pokud se budou staveništi provádět činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Plán BOZP musí zpracovávat koordinátor BOZP.

ČINNOSTI, PŘI KTERÝCH MUSÍ BÝT ZPRACOVÁN PLÁN BOZP

 • Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m.
 • Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů.
 • Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí.
  Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.
 • Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení technického vybavení.
 • Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy.
 • Potápěčské práce.
 • Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu).
 • Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů.
 • Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

 

ZAJISTÍME:

 • zpracování plánu BOZP,
 • činnost koordinátora BOZP na staveništi,
 • pomůžeme při vypracování oznámení o zahájení prací.

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

 • průběžná kontrola kvality stavby včetně projektu,
 • přejímání dokončených stavebních výkonů,
 • kontrola a přejímání dílčích stavebních prací, které budou dalšími činnostmi zakryty,
 • zhotovení soupisu vad a nedodělků,
 • prověření dodavatelských faktur,
 • kontrola vedení stavebního deníku,
 • sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn apod.,
 • sestavení a rozepsání platebního plánu a dozor nad ním,
 • vypracování dokumentace skutečného provedení stavby,
 • spolupráce při kontrole účtů,
 • zpřesnění a novelizace časových plánů.

Vyplňte náš formulář, napište nám na mail nebo nám kdykoliv zavolejte

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů