První pomoc

 

Provádíme školení 1. Pomoci (odbornými pracovníky):

 • presentace – PRVNÍ POMOC,
 • poskytování první pomoci a jiné pomoci v případě vzniku mimořádné události,
 • zásady poskytování první pomoci – plán první pomoci, pokyny pro poskytování první pomoci,
 • lékárničky – umístění na pracovišti, vybavení, doplňování, kontroly, odpovědné osoby
 • osoby, které organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména zdravotnické,
 • záchranné služby, Hasičského záchranného sboru a Policie ČR a organizují evakuaci osob,
 • poskytování první pomoci (všeobecné zásady, při bezvědomí, úrazech elektřinou, krvácení, popáleninách, zlomeninách, otravě oxidem uhelnatým, tonutí, zasažení chemickými látkami,
 • látkami klasifikovanými jako toxické a vysoce toxické, klasifikované jako žíravé, dráždivé,
 • zdraví škodlivé, látkami, které mohou poškodit plíce, vyvolávající otok plic,
 • pomoc při neúrazových život ohrožujících stavech,
 • Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce,
 • Zákon č. 372/2011 Sb., O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),
 • Zákon č. 373/2011 Sb., O specifických službách,
 • Zákon č. 205/2015 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 262/2006 Sb., O úrazovém pojištění zaměstnanců a zrušují nebo mění některé další zákony,
 • Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

 

 

 

Zpět na Ochranu zdraví