Koordinace BOZP na staveništích

 

Úkolem koordinátora BOZP na staveništi je koordinovat bezpečnost práce více zhotovitelů na jedné stavbě a to jak v etapě přípravy stavby, tak i při realizaci stavby. Koordinátora BOZP určuje vždy zadavatel stavby. Tato povinnost nemůže být přenesena např. na zhotovitele stavby.

 

 

Přípravná fáze stavby:

Zadavatel stavby je povinen v přípravné fázi stavby určit koordinátora BOZP, pokud budou na staveništi působit dva a více zhotovitelů.

 

Povinnosti koordinátora BOZP při přípravné fázi:

 

 • v dostatečném časovém předstihu před výběrem zhotovitelů předat zadavateli stavby plán BOZP,
 • předat projektantovi, zhotoviteli, pokud byl již určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích,
 • dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací,
 • poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,
 • zpracovává plán BOZP tak, aby obsahoval přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště.

 

Plán BOZP

Zadavatel stavby je povinen dle § 15, odst. 2, Zákona č. 306/2006 Sb., v platném znění zajistit zpracování plánu BOZP v případě, pokud se budou staveništi provádět činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Plán BOZP musí zpracovávat koordinátor BOZP.

 

Činnosti, při kterých musí být zpracován plán BOZP

 

 • Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m.
 • Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů.
 • Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí.
 • Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.
 • Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení technického vybavení.
 • Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy.
 • Potápěčské práce.
 • Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu).
 • Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů.
 • Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

 

Zajistíme:

 

 • zpracování plánu BOZP,
 • činnost koordinátora BOZP na staveništi,
 • pomůžeme při vypracování oznámení o zahájení prací.

 

 

 

Zpět na Koordinaci BOZP a TDI