Ekologie 

 

Odborně vám poradíme ohledně legislativy životního prostředí, která je speciálně v podmínkách České republiky a EU velmi rozsáhlá a komplikovaná. Pomůžeme vám i s těmito povinnostmi:

 

NAKLÁDÁNÍ S Odpady

 

 • vedení průběžné evidence odpadů,
 • podání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady do systému odpadů,
 • ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v ISPOP,
 • zpracování identifikačních listů nebezpečných odpadů (ILNO),
 • štítky ke značení shromažďovacích prostředků,
 • značení odpadů, vypracování Identifikačního listu nebezpečného odpadu,
 • zpracování provozních řádů a žádostí,
 • posouzení nebezpečných vlastností odpadů.

 

ochrana VOD

 

 • výpočet znečištění a poplatků,
 • hlášení do systému ISPOP,
 • zpracování havarijních plánů na ochranu vod a provozních řádů (ČOV, ORL, kanalizační),
 • provozní řády (pro zacházení s nebezpečnými látkami atd.).

 

ochrana OVZDUŠÍ

 

 • kvalifikace zdrojů znečišťování ovzduší (ZZO),
 • zpracování provozních řádů,
 • provozní evidence o stálých a proměnných údajích o stacionárním zdroji znečištění,
 • roční bilance těkavých organických látek (TOC),
 • zpracování souhrnné provozní evidence včetně výpočtu poplatků a poplatkového hlášení do systému ISPOP.

   

NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI A SMĚSMI

 

 • zpracování přehledu chemických látek,
 • zpracování písemných pravidel a projednání s KHS,
 • zpracování provozních řádů skladů chemických látek.

 

EKOLOGICKÁ ÚJMA

 

 • zpracování Základního hodnocení rizika ekologické újmy.

 

PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

 

 • posouzení objektu a zpracování protokolu o nezařazení nebo návrhu na zařazení objektu do skupiny A nebo B,
 • zpracování Vnitřního havarijního plánu objektu nebo Bezpečnostního plánu.

 

NAKLÁDÁNÍ S OBALY

 

 • zpracování žádosti o zápis do Seznamu osob,
 • vyhotovení ročního výkazu o obalech nebo čtvrtletního výkazu o obalech zasílaného AOS nebo MŽP.

  

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ

  

 • ohlašování úniků a přenosů znečišťujících látek prostřednictvím ISPOP.

  

ŠKOLENÍ

  

 • požadavky právních předpisů z oblasti ochrany životního prostředí.

 

Zpět na přehled činností